Varovné signály dyskalkúlie pre školský vek

6 a viac rokov

Odmietanie stolových hier

 • Vaše dieťa sa nerado hrá detské hry, kde musí počítať napr UNO, Človeče, nehnevaj sa.
 • Vaše dieťa sa radšej hrá samo, ako by sa hralo s ostatnými stolové hry.

Dyskalkúlia postihuje tie časti mozgu, ktoré sú zodpovedné za spracovanie matematických operácií a uplatnenia logiky.

Problémy so základnými matematickými faktami

 • Vaše dieťa si radšej samo vyberie, akoby vám malo povedať, koľko cukríkov chce.
 • Vaše dieťa si zamieňa matematiclé operácia napr.: namiesto sčitovania čísla odčíta.
 • Vaše dieťa nevie rátať príklady s prechodom cez desiatku, napriek tomu, že väčšina triedy to už vie.
 • Vaše dieťa stále sčituje napriek tomu, že väčšina triedy už zvláda násobilku.
 • Vaše dieťa nevie pochopiť princíp násobenia a delenia.
 • Vaše dieťa nevie pochopiť rozklad čísla (napr.: 10 sa skladá z 6 a 4).

Dyskalkúlia spôsobuje problémy pri riešení základných matematických operácií.

Písmo je sotva čitateľné

 • Číslice napísané Vašim dieťaťom sú buď veľmi malé alebo veľmi veľké.
 • Vaše dieťa nevie písať číslice rovno na riadok.
 • Vaše dieťa si zamieňa poradie číslic napr.: 31 napíše ako 13.
 • Vaše dieťa si zamieňa zrakovo podobné čísla.
 • Ak Vaše dieťa píše číslice pod seba, tak je stĺpec krivý.
 • Vaše dieťa sa nevie orientovať na číselnom rade.

Dyskalkúlia postihuje v mozgu oblasť zodpovednú za vizuálno-priestorové vnímanie.

Problém prepojiť matematické operácie s ich názvami

 • Vaše dieťa nevie správne pomenovať matematické operácie (sčitovanie, odčitovanie, násobenie, delenie).
 • Vaše dieťa si mýli matematické operácie (napr.: miesto sčítania odčituje a pod.)
 • Vaše dieťa má problém vyriešiť slovné úlohy.

Dyskalkúlia spôsobuje ťažkosti so spracovaním jazyka a jeho prepísanie do matematických symbolov a naopak matematické symboly dieťa nevie preložiť do jazyka.

Problém s orientáciou

 • Vaše dieťa si mýli pravú a ľavú ruku.
 • Vaše dieťa si mýli pojmy vpredu a vzadu.
 • Vaše dieťa si mýli pojmy hore a dole.

Dyskalkúlia spôsobuje problémy v priestorovej a pravo-ľavej orientácii.