Čo je dysortografia?


Dysortografia je porucha súvisiaca s funkciou mozgu. Neznamená, že je Vaše dieťa lenivé alebo hlúpe. Dysortografia sa diagnostikuje po nástupe na základnú školu. Prezrite si varovné signály dysortografie.

Pokiaľ sa u Vášho ho dieťata tieto znaky vyskytujú za posledných 6 mesiacov, mali by ste sa o dysortografiu zaujímať viacej.

Varovné signály dysortgrafie pre školský vek

6 a viac rokov


Neschopnosť uplatňovania gramatických pravidiel

 • Vaše dieťa nevie správne používať vybrané slová aj keď ich vie naspamäť.
 • Vaše dieťa napíše pekný chlapci aj keď vie, že v nominatíve množného čísla sa píše -í.
 • Vaše dieťa píše predložku zo mnou aj keď vie, že v inštrumentáli sa píše s, so.

Dysortografia spôsobuje, že dieťa nesprávne používa pravidlá slovenského pravopisu aj keď ich ovláda.

Ťažkosti v uvedomovaní si zvukov

 • Vaše dieťa nesprávne používa dĺžne.
 • Vaše dieťa nesprávne používa mäkčene.
 • Vaše dieťa nesprávne používa i a y.

Dysortografia spôsobuje, že dieťa robí tzv. špecifické dysortografické chyby. To nie sú obyčajné chyby. Tieto chyby súvisia so špecifikom slovenskej gramatiky.

Píše ako hovorí

 • Vaše dieťa neovláda spodobovanie.
 • Vaše dieťa nesprávne píše koncovky -ou a -ov.
 • Vaše dieťa spája slová do jedného celku.

Dysortografia spôsobuje problémy v sluchovej analýze

Čo mám robiť, ak spozorujem varovné signály


 1. Zistite si o dysortografii viac. Pokiaľ ste presvedčení, že sa Vás tento problém týka, vyhľadajte odbornú pomoc. Neváhajte ma kontaktovať.
 2. Ak si nie ste istí, využite konzultáciu. Aj jedna konzultácia Vám vie objasniť ďalšie kroky.
 3. Pomôžte svojmu školákovi a školáčke. Pokiaľ Vášmu dieťaťu nejde osvojovanie si gramatických pravidiel, využite službu korekčného programu pre deti s poruchou učenia (nemusíte čakať, kým sa potvrdí diagnóza dysortografie).
 4. Zvládnite ťažké obdobia. Pokiaľ Vášmu dieťaťu nejde nejaká konkrétna oblasť napr.: písanie dĺžňov, vybrané slová, využite korekčný program.

Zdroje:

 • Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha:Portál. 1994

 • https://www.pensareoltre.org/index.php/en/disorders/dysorthography

Ak máte otázky, kontaktujte ma