Stimulačný program


Stimulačný program sa zameriava na podporu oslabených miest vo vývine alebo oslabených čiastkových funkcií mozgu, ktoré sa podieľajú na učení sa.


Stimulačný program rozvíja tzv. predškolské zručnosti, ktoré sú stavebným kameňom pri učení sa čítať, písať a počítať. Je kombináciou štandartných špeciálno-pedagogických stimulačných metód/ metodík a metód postavených na poznatkoch neurovedy (senzorická integrácia, bilaterálna integrácia).

Pre koho

 • pre deti od 3 rokov, v prípade posúdenia aj skôr,
 • pre deti s oneskoreným alebo nerovnomerným vývinom,
 • pre deti s odloženou školskou dochádzkou a predškolákov,
 • pre deti, ktoré vykazujú varovné signály na poruchy pozornosti a poruchy učenia sa,
 • pre deti 1. stupňa ZŠ, ak sa na ich ťažkostiach podpisuje porucha senzorickej integrácie alebo porucha bilaterálnej integrácie. 

Čo môžete získať

Stimulačný program sa zameriava na posilnenie čiastkových funkcií centrálnej nervovej sústavy, ktoré sú v pozadí procesov učenia sa. Program je zostavený individuálne pre konkrétne dieťa. Zabezpečuje systematickú prípravu dieťaťa na školu a podporu vývinu. Je tvorený hrovou formou a plný pohybových aktivít. V predškolskom veku je doplnený o štandardné metodiky zamerané na rozvoj predškolských zručností.

Organizačné informácie a cena:


 • Nové Mesto nad Váhom 15€/ stretnutie 45min alebo 30 min (v závislosti od veku dieťaťa)
 • Bratislava 30€/ 50 min stretnutie v senzorickej miestnosti

Stimulačný program je tvorený na mieru Vašemu dieťaťu. Väčšinou mu predchádza realizácia senzorického profilu. V prípade, že je narušený aj proces senzorickej integrácie sú súčasťou programu aktivity na jej podporenie (pohybové aktivity a aktivity so zapojením hmatu.) Rozvoj predškolských zručností sa zameriava na rozvoj kognitívnych zručností a vnímania. Oblasti sa prelínajú, ale na priblíženie predstavy sa rozvíjajú tieto oblasti:

 • predčitateľské zručnosti - podpora fonematického uvedomovania, zrakového a sluchového vnímania, pamäte, pozornosti,
 • predpisateľské zručnosti - grafomotorika, vyvodzovanie správneho úchopu, tlak pri kreslení/ písaní,
 • prematematické zručnosti - priestorové vnímanie, základné geometrické prvky, pojmy menej a viac, určovanie počtu prvkov, vnímanie telesnej schémy.

V prípade, že senzorický profil odhalí deficity len v oblasti bilaterálnej integrácie, má stimulačný program podobu pohybového programu Bilaterálnej integrácie. Rodičia cvičia so svojim dieťaťom v domácom prostredí konkrétne cviky denne približne 10 min. Kontrolné stretnutia sa konajú približne raz za 6 týždňov, kedy dôjde k prehodnoteniu stavu a úprave cvičebného plánu.

Cena kontrolného stretnutia:

 • Nové Mesto nad Váhom - 30€ stretnutie a konzultácia
 • Bratislava - 45€ stretnutie a konzultácia.

Preferujem nadviazanie spolupráce v predškolskom veku a so školáčikmi pokračujem v nadviazanej spolupráci. S deťmi  pracujem iba na 1. stupni ZŠ sa na ich ťažkostiach podpisuje porucha senzorickej integrácie alebo bilaterálnej integrácie.

Stretnutie je realizované hrovou formou a individuálne.


Slovami rodičov

A ešte niečo som Vám chcela napísať. Dcérka začala skákať na ľavej nohe. Doteraz to nedokázala. Teraz v piatok mi ukázala, že dokáže dať 3 skoky. Takže peckaaaa! Ďakujem, že ste súčasťou jej úspechov :)

Natália

Ďakujeme, pomohli ste nám lepšie pochopiť, ako funguje synov svet a verím, že sa mu ešte viac priblížime. Vyskúšali sme už aj záťažovú deku. Vyzerá, že sa s ňou hneď stotožnil. Vďaka usmerneniam sa celý proces zaspávania výrazne skrátil. Ak to bude takto fungovať, tak nám to strašne všetkým uľahčí život.

Zuzana

Stretli sme už viaceré odborníčky, ktoré pracujú na týchto stimulačných veciach. Ale Vy tomu dávate taký ľudský rozmer... Vy ste v tej práci celá ponorená - aj srdiečkom, aj rozumom. Preto je to také dobré

Jana

Zachytené okamihy

Mám záujem

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov