Zoznámte sa so mnou

Mám pocit, že moja túžba pomáhať s učením začala na základnej škole, keď som pomáhala zvládnuť školu môjmu najlepšiemu kamarátovi. Dnes by mu s najväčšou pravdepodobnosťou diagnostikovali  dyslexiu a dysgrafiu, V roku 1986 však takéto diagnózy neexistovali. Aj keď bez diagnózy, stála som po jeho boku ja. Bola som pripravená pomáhať mu s domácimi úlohami, tak ako som vedela.


To mi ostalo dodnes.

Snažím sa pomáhať deťom najlepšie ako viem. Ostalo mi aj používanie intuície pri hľadaní tej správnej cesty. Často uprednostním dieťa pred metódami. Počas rokov som k svojej intuícii pridala odbornosť. Myslím, že najvýstižnejšie označenie mojej osoby v tomto smere je termín "večná študentka".

Vzdelanie som nadobudla na Univerzite Komenského. Na pedagogickej fakulte som vyštudovala dva odbory:

 • Vychovávateľstvo so špecializáciou na pedagogiku emocionálne a sociálne narušených
 • Špeciálnu pedagogiku - poradenstvo.

Spojenie týchto dvoch odborov má pre mňa osobne veľký význam a je dôležitou súčasťou tvorby koncepcie CentraDys. Nepozerám sa na deti len z pohľadu špeciálno-pedagogického. Nezameriavam sa len na korekciu oslabených čiastkových funkcií. Rovnako dôležitý je pre mňa aj emocionálny svet mojich detských klientov. Aj preto nachádzate v CentreDys služby korekčné spolu so službami poradenskými. Pomáham deťom zvládať predškolskú prípravu a rovnako im pomáha zvládať emočné problémy a problémy so správaním.

Mám veľký rešpekt pred rodičmi. Ste pre mňa rovnako dôležití ako vaše deti, ktoré mi zverujete. Zároveň som presvedčená, že bez vašeho zapojenia nie je možné efektívne pomáhať deťom. Takže sa pripravte - budeme jeden tím.

Koncepciu CentraDys som tvorila postupne počas nadobúdania svojej praxe. Rýchlo som si uvedomila, že chcem pracovať s menším počtom detí a intenzívne.

Po narodení mojich detí, som svoju pozornosť zamerala na raný vývin. Dvojičky sa narodili predčasne a ja som na vlastnej koži pocítila obavy, strachy i nedostatok odbornej pomoci. Aby som pomohla vlastným deťom, začala som väčšinu svojho štúdia zameriavať na pomoc deťom od 2 rokov do nástupu do školy.  Používam štandardné špeciálno-pedagogické metodiky zamerané na rozvoj predškolských zručností i metódy postavené na poznatkoch neurovedy.

Od roku 2015 pracujem pre Vás a Vaše deti pod hlavičkou CentrumDys s túžbou urobiť Váš život spokojnejší a Vaše deti šťastnejšie.

Vzdelávanie

Vychovávateľstvo - všeobecné a špeciálne. Špecializácia: Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. 1998 - 2003  Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

Špeciálna pedagogika - poradenstvo. 2006 -2008 Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta

DOPLNKOVÉ VZDELÁVANIE

 • Workshop Bilaterálna integrácia, 2019 (24 hod.) Inštitút psychoterapie a socioterapie a Better Movers & Thinkers Ltd. dosiahnutý titul Provider.
 • Workshop Theraplay, 2019 (16 hod). Inštitút terapie hrou.
 • Vzdelávanie vo Filiálnej terapii, rok 2018 (36 hod). Inštitút terapie hrou.
 • Kurz Senzorická integrácia, rok 2017 - 2018 (104 hod). Fascinujúce deti a Gesellschaft Sensoriche Integration in Osterreich.
 • Poradenský kurz Terapia hrou, rok 2016 - 2017 (112 hod). Inštitút terapie hrou.
 • Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, rok 2010 (8 hod) spol. Dialóg.
 • Tréning pre trénerov Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi, rok 2010 (100 hod). Nadácia pre deti Slovenska a International Child Development Initiatives.
 • Tréning Príprava trénerov pre tradičné tréningy a facilitatívne učenie vo vzdelávaní dospelých, rok 2008 (100 hod). Partners for Democratic Change Slovakia.
 • Výcvik Tvorivá dramatika, rok 2003 (150 hod). Iuventa - Slovenský inštitút mládeže
 • Výcvik Motivační rozhovory, rok 2002-2003 (180 hod). OS Hvězda.

Prax

 • od roku 2015 CentrumDys
 • 2012 -2015 materská dovolenka, človek pre všetko
 • 2011 - 2018 vydavateľ. Raabe, tvorba pracovných listov
 • 2011 - 2013 Úrad vlády SR. Národné monitorovacie centrum pre drogy a drogové závislosti, členka pracovnej skupiny Systém včasného varovania.

 • 2010 -2012 Detské centrum, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (dobrovoľnícka práca, špeciálna pedagogička)
 • 2009 - 2010 ZŠ Nobelovo nám., Bratislava, špeciálna pedagogička (čiastočný úväzok)
 • od roku 2004 lektorská a facilitačná činnosť
 • 2000 - 2012 OZ Odyseus - terénna sociálna pracovníčka s ľuďmi užívajúcimi drogy, ľuďmi pracujúcimi v sex-biznise a mladými ľuďmi experimentujúcimi s drogami, zástupkyňa riaditeľky

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov