CentrumDys

CentrumDys reaguje na potreby detí.

Svoje služby poskytujem deťom vo veku 2 - 9 rokov.

Realizujem

  • senzorický profil, ktorý odhaľuje slabé miesta vo vývine a zhodnotenie senzorickej integrácie (teda schopnosti CNS integrovať senzorické podnety),

  • stimulačné programy, ktoré vývin pozitívne podporujú a pripravujú na školu deti ohrozené vznikom porúch pozornosti a učenia,

  • konzultácie pre rodičov, ktoré pomáhajú zvládnuť rodičom náročné situácie spojené s výchovou dieťaťa. Zameriavam sa aj na špecifiká výchovy detí s poruchou pozornosti a učenia,

  • prednášky a workshopy,

Soňa Pekarovičová


CentrumDys je mojou profesnou radosťou. Koncepciu centra som tvorila niekoľko rokov počas svojej práce a popri starostlivosti o svoje deti - dvojičky. Narodili sa predčasne a aj preto som veľa času venovala štúdiu ranému vývinu detí a jeho stimulácii. Som nadšená témou varovných signálov. Verím, že pozornosť zameraná na varovné signály, dokáže významne skvalitniť život detí s poruchami pozornosti a učenia.


Vyštudovala som na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave odbor Vychovávateľstvo - všeobecné a špeciálne (špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušených) a postgraduálne Špeciálnu pedagogiku - poradenstvo.

Pracovala som v občianskom združení Odyseus, posledné roky ako zástupkyňa riaditeľky. Dvanásť rokov som riešila rôzne formy problémového správania. Pracovala som s ľuďmi užívajúcimi heroín a pervitín, s mladými ľuďmi experimentujúcimi s drogami či s neorganizovanou mládežou na ulici.

Pracovala som ako špeciálna pedagogička na základnej škole a ako dobrovoľníčka vo Výskume detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Tvorila som korekčné programy pre deti s poruchami učenia a pozornosti. Tie som vytvárala vždy na mieru deťom.

Spolupracovala s nakladateľstvom RAABE, kde som prispievala tvorbou pracovných listov pre deti s poruchami učenia. Momentálne prispievam na webstránky Eduworld a Infora.

Absolvovala som mnohé školenia a tréningy ako napr.: Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B. Eľkonina, tréning pre trénerov Inovačný prístup k profesionalizácii práce s deťmi, Tvorivá dramatika. Vo vzdelávaní neustále pokračujem a nové vedomosti uplatňujem pri svojej práci. V roku 2017 som ukončila poradenský kurz v Terapii hrou a v roku 2018 kurz vo Filiálnej terapii. Už počas štúdia na vysokej škole ma zaujímala otázka, aké sú vlastne príčiny ADHD/ADD či porúch učenia? Ako môžem pri práci s deťmi osloviť príčiny a nie len reagovať na príznaky? Hľadanie odpovede ma doviedlo k metóde senzorická integrácia. V októbri 2017 som ukončila vzdelávanie v oblasti senzorickej integrácie organizované OZ Fascinujúce deti.

Referencie

Viliam

10ročný chlapecs poruchou učenia a pozornosti

Aj nabudúce sa budeme spolu takto hrať?

Jula

matka 5 ročnej dcéry

V rodine máme dyslektika. Teraz mám sama predškoláčku. Niektoré slová vyslovuje po svojom, písmenká píše zrkadlovo. Hľadala som teda odpovede, či je to potrebné riešiť, alebo stačí počkať. Sú to príznaky dyslexie, či nie? Je možné nejakými hrami ju podporiť? Od Soni sme dostali dobré rady a tipy, ako stimulovať dcérku hrami zacielenými na rozvíjanie jej slabších miest. Upokojila ma. Páči sa mi jej priamy a pedantný prístup a zároveň hravosť, s ktorou k malým deťom pristupuje.

Petra

mama syna s diagnózou ADHD

So synom som prešla už viacerými špeciálno-pedagogickými a psychologickými poradňami v okolí, avšak tak komplexné, profesionálne a zároveň ľudské, riešenie našej situácie nám ani zďaleka nikto neposkytol. Rady a cvičenia boli vždy "trefné" a nám šité na mieru. Kurz a aktivity boli prispôsobené našim potrebám. Až pri práci pod vedením p. Pekarovičovej som si uvedomila, ako veľmi potrebujem podporu aj ja, ako rodič, ktorý dlhodobo nenachádzal riešenie a pomoc v našej situácii so synovými problémami v správaní, v školských otázkach a pod. Veľa problémov sa nám uvoľnilo, keď som ja zmenila pohľad na ne a naučila som sa správnym reakciám v konkrétnych situáciach. Som nesmierne vďačná, že som pri mojom hľadaní natrafila na CentrumDys a p. Pekarovičovú, ktorej úprimne ďakujem!

CentrumDys

Michala Chrásteka 7A,

Nové Mesto nad Váhom

915 01

0904 373 316

pekarovicova@centrumdys.sk