Pozornosť

Poruchy pozornosti (ADHD/ADD) ovplyvňujú mnohé oblasti života rodiny. Moje služby sa zaoberajú viacerými oblasťami, ktoré život s poruchou pozornosti prináša. Venujem sa stimulácii pozornosti a pomoci pri emočných ťažkostiach detí s ADHD/ADD (alebo s podozrením).

Senzorický profil

Profil sa zameriava na zhodnotenie vývinu dieťaťa s dôrazom na posúdenie stavu senzorickej integrácie (tzn. schopnosti integrovať telesné zmysly). Deti, ktoré majú oslabenú senzorickú integráciu, nevedia efektívne používať svoje telo. Patria do skupiny detí, ktoré sú vo vyššom riziku rozvinutia porúch pozornosti (ADHD/ADD) a špecifických porúch učenia sa (najmä dyslexia, dysgrafia, dyspraxia). Senzorický profil ponúka odpovede na otázky a mne vstupné informácie, aby som dokázala efektívne zostaviť stimulačný profil. Profil je vhodný pre deti od 3 rokov, po posúdení aj skôr.

Stimulačný program

Zameriava sa na podporu oslabení, ktoré sú spoluzodpovedné za ADHD/ADD či poruchy učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia). Využíva štandardné špeciálno-pedagogické postupy a metódy postavené na poznatkoch neurovedy (senzorická integrácia, bilaterálna integrácia).

Stimulačný program je vhodný pre deti, ktorých vývin je nerovnomerný alebo oneskorený. Je vhodný pre deti predškolského veku, deti s varovnými signálmi a deti s odloženou školskou dochádzkou. Môžu z neho profitovať deti od 3 rokov, po zvážení i skôr.

Poradenstvo s prvkami terapie hrou

Poradenstvo s prvkami terapie hrou je cesta ako pomôcť deťom s poruchami pozornosti (ADHD/ADD) vyrovnávať sa so svojimi problémami. Pri práci s deťmi s poruchami pozornosti (alebo podozrením) vnímam ako silnú tému znížené sebavnímanie, ťažkosti s udržiavaním si priateľstiev, impulzívnosť či časté konflikty s autoritami. Počas hrových stretnutí má dieťa priestor vyrovnať sa so svojimi emóciami a zmierňovať prejavy správania, ktoré vyvolávajú obavy dospelých. Deti sa učia preberať za seba a svoje rozhodnutia zodpovednosť a sebakontrole. Vhodné pre deti od 3 rokov.

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov