(Pred)školská príprava

Predškolská príprava v sebe zahŕňa starostlivosť o deti, ktoré vykazujú varovné signály na špecifické poruchy učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia) alebo poruchy pozornosti (ADHD/ADD). Venujem sa rozvíjaniu tzv. pred-školských zručností. Sú to čiastkové funkcie centrálnej nervovej sústavy, ktoré sa podieľajú na učení.

So školákmi pracujem prioritne vtedy, ak sme kontakt nadviazali ešte pred nástupom do školy alebo ak sa na ich ťažkostiach v škole podieľajú ťažkosti v procese senzorickej integrácie. Senzorická integrácia je schopnosť centrálnej nervovej sústavy správne a efektívne využívať telesné zmysly.

Senzorický profil

Profil sa zameriava na zhodnotenie vývinu dieťaťa s dôrazom na posúdenie stavu senzorickej integrácie (tzn. schopnosti integrovať telesné zmysly). Deti, ktoré majú oslabenú senzorickú integráciu, nevedia efektívne používať svoje telo. Patria do skupiny detí, ktoré sú vo vyššom riziku rozvinutia porúch pozornosti (ADHD/ADD) a špecifických porúch učenia sa (najmä dyslexia, dysgrafia, dyspraxia). Rodičom ponúka odpovede na otázky a mne vstupné informácie, aby som dokázala efektívne zostaviť stimulačný profil. Profil je vhodný pre deti od 3 rokov, po posúdení aj skôr.

Stimulačný program

Zameriava sa na podporu oslabení, ktoré sú spoluzodpovedné za ADHD/ADD či poruchy učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dyspraxia). Využíva štandardné špeciálno-pedagogické postupy a metódy postavené na poznatkoch neurovedy (senzorická integrácia, bilaterálna integrácia).

Stimulačný program je vhodný pre deti, ktorých vývin je nerovnomerný alebo oneskorený. Je vhodný pre deti predškolského veku, deti s varovnými signálmi a deti s odloženou školskou dochádzkou.

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím so ochranou osobných údajov