Senzorický profil

Je určený:

  • rodičom detí, ktorí majú obavu, že vývin ich dieťaťa sa oneskoruje alebo nie je rovnomerný,

  • rodičom detí s varovnými signálmi na poruchy učenia a pozornosti,
  • rodičom detí s diagnózami ako špecifické poruchy učenia sa a poruchy pozornosti (ADHD/ADD), ak chcú zistiť či sa na diagnóze podiela aj porucha senzorickej integrácie
  • Cena: Nové mesto nad Váhom 115€  a Bratislava 155€ (v cene 4 stretnutia s dieťaťom v trvaní 50 min, písomné vypracovanie v rozsahu 5 - 10 strán s odporúčaniami a rodičovská konzultácia v trvaní 90 min, cena v Bratislave je zvýšená o prenájom senzorickej miestnosti)

Tvorba senzorického profilu je postavená na 2 oblastiach:

  • zhodnotenie vývinu dieťaťa v oblastiach jemná motorika, hrubá motorika, reč, sebaobsluha a sociálny vývin pre deti do 6 rokov.
  • zhodnotenie  senzorickej integrácie. Senzorická integrácia je proces CNS. Odhaľuje nám ako efektívne dieťa dokáže spracovávať telesné zmyslové podnety.

Metóda senzorickej integrácie je postavená na celoživotnej práci Jean Ayersovej. Patrí medzi metódy postavené na zisteniach neurovedy. Viac o metóde sa môžete dozvedieť tu.

Mne ponúka viacej informácií o príčinách porúch pozornosti a špecifických porúch učenia sa. Porucha senzorickej integrácie môže byť dôležitou príčinou (i keď nie jedinou). Ak má dieťa oslabenú senzorickú integráciu, je dôležité ju rozvíjať. V opačnom prípade má predškolská príprava, ale aj korekcia špecifických porúch učenia / pozornosti nižšiu efektivitu.


Zostavenie senzorického profilu prebieha nasledovne:

  • prvý kontakt. Telefonický alebo osobný rozhovor, ktorý slúži na popísanie hlavných ťažkostí,
  • dotazník. Rodič doma vyplní dotazník. V ňom odpovedá na otázky áno - nie. Na otázky, ktoré nevie odpovedať využíva domáce pozorovanie. K dispozícii má telefonickú podporu a možnosť konzultácii.
  • klinické pozorovanie. Sú to 4 hrové stretnutie s dieťaťom, kde môže byť prítomný aj rodič. Na základe prvého kontaktu a odpovedí z dotazníka pripravím prostredie pre dieťa, ktoré ponúka výzvy primerané jeho schopnostiam a overujem hypotézy. (v Bratislave je rodič prítomný len v akútnych prípadoch, ak dieťa cíti úzkosť).
  • vyhodnotenie. Približne 5 pracovných dní trvá vyhodnotenie. Rodič je o výsledkoch informovaný na osobnom stretnutí a je mu odovzdané v písomnej podobe. Súčasťou hodnotenia sú aj odporúčania. V prípade záujmu je možné pokračovať v rozvíjaní dieťaťa formou stimulačného programu.

Upozornenie: senzorický profil nenahrádza lekárske, logopedické alebo psychologické vyšetrenie.

V prípade záujmu ma kontaktujte