Senzorický profil

Je určený:

  • rodičom detí, ktorí majú obavu, že vývin ich dieťaťa sa oneskoruje alebo nie je rovnomerný,

  • rodičom detí s varovnými signálmi na poruchy učenia a pozornosti,
  • rodičom detí s diagnózami ako špecifické poruchy učenia sa a poruchy pozornosti (ADHD/ADD)
  • cena: Nové mesto nad Váhom 115€  a Bratislava 155€ (v cene 4 stretnutia s dieťaťom v trvaní 50 min, písomné vypracovanie v rozsahu 5 - 10 strán s odporúčaniami a rodičovská konzultácia v trvaní 90 min, cena v Bratislave je navýšená o prenájom senzorickej miestnosti)

Tvorba senzorického profilu je postavená na 2 oblastiach:

  • zhodnotenie vývinu dieťaťa v oblastiach jemná motorika, hrubá motorika, reč, sebaobsluha a sociálny vývin.
  • zhodnotenie senzorického spracovania (tzv. senzorickej integrácie). Senzorické spracovanie nám odhaľuje ako efektívne dieťa dokáže spracovávať zmyslové podnety.

Metóda senzorickej integrácie je postavená na celoživotnej práci Jean Ayersovej. Patrí medzi metódy postavené na zisteniach neurovedy. Viac o metóde sa môžete dozvedieť tu.

Súčasťou špeciálno-pedagogickej diagnostiky je zhodnotenie zrakového vnímania, sluchového vnímania, pozornosti, grafomotoriky a pod. Rodič dostáva informácie a popis znakov, prečo si dieťa má dieťa ťažkosti v čítaní, prečo dieťa neobsedí atď. Ak sa však hlbšie zamyslíme, rodič získava popis príznakov - dieťa si zamieňa zrakovo podobné tvary (zámena písmen b-d), dieťa má oslabené sluchové vnímanie (hlásku "c" a "s" počuje rovnako), má oslabené fonematické uvedomovanie (nevie slabikovať, nepočuje dĺžne atď). Avšak nič sa nedozvedá o príčinách prečo sa tieto príznaky u dieťaťa objavujú.

Existuje viacero príčin a jedným z vysvetlení je, že dieťa má oslabené senzorické spracovanie. Ak má dieťa oslabené senzorické spracovanie, je dôležité ho rozvíjať. V opačnom prípade má predškolská príprava ale aj korekcia porúch učenia / pozornosti nižšiu efektivitu.


Zostavenie senzorického profilu prebieha nasledovne:

  • prvý kontakt. Telefonický rozhovor, ktorý slúži na popísanie hlavných ťažkostí,
  • dotazník. Rodič doma vyplní dotazník. V ňom odpovedá na otázky áno - nie. Na otázky, ktoré nevie odpovedať využíva domáce pozorovanie. K dispozícii má telefonickú podporu a možnosť konzultácii.
  • klinické pozorovanie. Sú to 4 hrové stretnutie s dieťaťom, kde môže byť prítomný aj rodič. Na základe prvého kontaktu a odpovedí z dotazníka pripravím prostredie pre dieťa, ktoré ponúka výzvy primerané jeho schopnostiam a overujem hypotézy. (v Bratislave je rodič prítomný len v akútnych prípadoch, ak dieťa cíti úzkosť).
  • vyhodnotenie. Približne 5 pracovných dní trvá vyhodnotenie. Rodič je o výsledkoch informovaný na osobnom stretnutí a je mu odovzdané v písomnej podobe. Súčasťou hodnotenia sú aj odporúčania. V prípade záujmu je možné pokračovať v rozvíjaní dieťaťa formou stimulačného programu.

Upozornenie: senzorický profil nenahrádza lekárske, logopedické alebo psychologické vyšetrenie.

Online rezervácia termínu

Rezervujte si svoj termín z pohodlia domova cez online rezervačný systém Reservio. Rezervujte si 4 stretnutia senzorický profil a jednu rodičovskú konzultáciu 90 min. Do poznámky prosím uveďte poznámku senzorický profil.

Váš termín Vám potvrdím telefonicky alebo e-mailom. Ak bude Váš prvý kontakt s CentromDys cez rezervačný systém, tak Vás budem telefonicky kontaktovať, aby ste pred prvou návštevou mali všetky potrebné informácie o systéme mojej práce.

Online rezervácie je možné dohodnúť si do 15:00 hodiny. Neskoršie termíny je možné dohodnúť len telefonicky.

V prípade záujmu ma kontaktujte