Stimulačný program

Stimulačné programy podporujú vývin alebo oslabené funkcie dieťaťa. U detí predškolského veku rozvíjajú predmatematické a predčitateľské zručnosti. Vďaka tomu deti dokážu lepšie napredovať. Realizácia stimulačného programu zabraňuje fixovaniu nesprávnych návykov napr.: nesprávny úchop ceruzky. Konečným cieľom je pripraviť deti ohrozené vznikom poruchy učenia alebo pozornosti čo najlepšie na začiatok školy.V prípade, že má dieťa oslabenú senzorickú integráciu, tak podporuje oslabené senzorické spracovanie. (viac o metóde senzorickej integrácie sa môžete dozvedieť tu.)

Stimulačný program

Je určený

  • deťom so spomaleným alebo oneskoreným vývinom,

  • deťom, ktoré potrebujú podporiť správny vývin,

  • deťom s varovnými signálmi na poruchy učenia a pozornosti,
  • deťom s poruchou senzorickej integrácie,
  • deťom predškolského veku,
  • v cene je zahrnutá príprava na stretnutie, výroba pomôcok

Nadväzuje na skríning vývinu alebo sa tvorí po zadefinovaní problému rodičom. Je vhodný pre deti do 6 rokov. Prebieha formou individuálnych stretnutí. Venuje sa stimulácii slabších oblastí vývinu (napr.: vnímania, jemnej motoriky) hrovým spôsobom. V predškolskom veku rozvíja predčitateľské, predmatematické a grafomotorické zručnosti. 

Pre deti s varovnými signálmi na poruchu pozornosti ponúkam tréning na rozvoj pozornosti podľa metodiky T.V. Achutina a N.M. Pylajeva.  Je určený deťom od 5. veku života, ktoré majú oslabenú pozornosť.  Zvlášť vhodný je pre deti, ktoré sa javia ako nepozorné, impulzívne, neorganizované, málo aktívne či roztržité. Takéto správanie je možné pozorovať už v materskej škole, kde ešte nepredstavuje závažný problém. Po nástupe do školy však môže viesť k školskej neúspešnosti. U detí, ktoré absolvovali tréning pred nástupom do školy sa zlepšilo sústredenie a znížil  sa výskyt chýb "z nepozornosti" v škole.

Pre deti od 5. veku života s varovnými signálmi na dyslexiu ponúkam tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina. Absolvovanie tréningu zlepšuje porozumeniu zvukovej zložky reči. Vďaka tomu sa zlepšuje pripravenosť dieťaťa zvládnuť čítanie a osvojenie si gramatiky v škole.

Pri menších deťoch s oneskoreným vývinom je možnosť spoločných stretnutí (rodič- dieťa a špeciálna pedagogička) To všetko tak, aby sa rodičia naučili rozvíjať dieťa doma s dôrazom na rešpektovanie zákonitosti správneho vývinu.

Dĺžka stretnutia závisí od veku dieťaťa - 30 - 45 min.

cena: 15€ stretnutie (30 - 45 min podľa veku dieťaťa) - Nové Mesto nad Váhom,

         30€ stretnutie (50 min) - Bratislava

V prípade záujmu ma kontaktujte