Učenie doma pri poruchách učenia sa a pozornosti

Učenie predškolákov doma môže predstavovať veľkú výzvu, zvlásť ak:
 • Vaše dieťa vykazuje varovné signály na poruchy pozornosti alebo učenia sa,
 • má Vaše dieťa odklad školskej dochádzky,
 • testy školskej zrelosti u Vašeho dieťaťa nedopadli jednoznačne

a Vás čaká nástup do školy.

Učenie školákov doma môže predstavovať veľkú výzvu, zvlášť ak:

 • štart Vašeho prváčika nie je ideálny a nestíha učenie,
 • má vaše dieťa diagnózu poruchy pozornosti (ADHD/ADD) a/alebo poruchy učenia sa (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia).

Pomoc s učivom pre žiakov prvého stupňa

 • čítanie,
 • písanie,
 • matematika
 • pracovné listy na preberané učivo z vyššie spomínaných predmetov,
 • odstraňovanie špecifických ťažkostí napr.: ťažkosti s prechodom cez 10, zámená písmen, ťažkosti v plynulosti čítania a pod.

Pomoc pri oslabeniach


 • podpora pozornosti,
 • zlepšenie grafomotoriky a úchopu,
 • sluchového vnímania a fonematického uvedomovania,
 • podporu pre deti s odloženou školskou dochádzkou,
 • podporu pred nástupom do školy pre tých, ktorým testy školskej zrelosti nedopadli jednoznačne,
 • podporu detí s nevyhranenou lateralitou a pod.

Cena a opis služby

Program zostavím na základe opisu ťažkostí a/alebo na základe výsledkov správ (napr.: z testov školskej zrelosti, z centrier a poradní). Môže mať podobu hrových aktivít, konkrétnych pracovných listov a pohybových cvičení, ktoré podporujú prepojenie pohybu a myslenia.

Program je písomný dokument, ktorý pokrýva metodický opis riešenia problému dieťaťa a opis konkrétnych aktivít.

Cena 20€ / stimulačný program (cca 5xA4)

Porozprávajme sa

vyplnením formulára súhlasím s ochranou osobných údajov