Etický kódex

Som si vedomá zodpovednosti svojho povolania a preto ho vykonávam v prospech detí a rodičov, ktorí CentrumDys navštevujú.

Neustále si rozširujem svoje odborné kompetencie prostredníctvom vzdelávania.

Odborný rast mi zabezpečuje aj supervízia. Je to stretnutie so supervízorom/kou, teda odborne skúsenejším kolegom/gyňou. Je to rozhovor o mojej práci s dieťaťom v komplikovanejších prípadoch. Je to bežná prax, ktorá mi pomáha zabezpečiť kvalitnejšie služby pre Vaše dieťa. O prípade hovorím anonymne a supervízorka je tiež viazaná mlčanlivosťou ako ja.

Počas stretnutí alebo po nich si robím krátke písomné poznámky. Tie nie sú označené plným menom a sú uložené na bezpečnom mieste. Rovnako aj písomné správy neoznačujem plným menom, aby sa zachovala dôvernosť.

Notebook, na ktorom pracujem, je zaheslovaný. Slúži len na moje pracovné účely.

Poskytovanie služieb považujem za dôverné. Poskytovanie informácii o deťoch a rodičoch tretím stranám (vrátane odborníkov/čok) sa deje len s Vašim súhlasom. Výnimku tvorí jedine obmedzenie podľa zákonov Slovenskej republiky:

  • Som povinná upozorniť príslušné štátne orgány v prípade podozrenia zo zneužívania dieťaťa podľa zákonu č. 305/ 2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.

  • Som povinná poskytnúť údaje v právnych prípadoch na základe súdneho príkazu.

Máte právo byť oboznámený/á s technikami, metódami a postupmi pomoci. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností či pochybností ma kontaktujte. Som tu pre Vás.

Je na Vás koľko energie budete vkladať do domácich cvičení a odporúčaní. Naša vzájomná spolupráca a úprimnosť mi pomáha efektívnejšie pomáhať Vám a Vašemu dieťaťu.

Za svoje služby som plne odmeňovaná podľa cenníka CentraDys, neprijímam iné finančné či nefinančné dary.

Nerealizujem diagnostické a poradenské činnosti, na ktoré nemám oprávnenie. V prípade potreby odporúčam služby ďalších odborníkov/čky.

v Novom Meste nad Váhom

posledná aktualizácia: 21.5.2018