Etický kódex

Som si vedomá zodpovednosti svojho povolania a preto ho vykonávam v prospech detí a rodičov, ktorí CentrumDys navštevujú.

 • Neustále si rozširujem svoje odborné kompetencie prostredníctvom vzdelávania.
 • Odborný rast mi zabezpečuje aj supervízia. Je to stretnutie so supervízorom/kou, teda odborne skúsenejším kolegom/gyňou. Je to rozhovor o mojej práci s dieťaťom v komplikovanejších prípadoch. Je to bežná prax, ktorá mi pomáha zabezpečiť kvalitnejšie služby pre Vaše dieťa. O prípade hovorím anonymne a supervízorka je tiež viazaná mlčanlivosťou ako ja.
 • Počas stretnutí alebo po nich si robím krátke písomné poznámky. Tie nie sú označené plným menom a sú uložené na bezpečnom mieste. Rovnako aj písomné správy neoznačujem plným menom, aby sa zachovala dôvernosť.
 • Poskytovanie služieb považujem za dôverné. Poskytovanie informácii o deťoch a rodičoch tretím stranám (vrátane odborníkov/čok) sa deje len s Vašim súhlasom. Výnimku tvorí jedine obmedzenie podľa zákonov Slovenskej republiky:
  • Som povinná upozorniť príslušné štátne orgány v prípade podozrenia zo zneužívania dieťaťa podľa zákonu č. 305/ 2005 Z.z. o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele.
  • Som povinná poskytnúť údaje v právnych prípadoch na základe súdneho príkazu.
 • Máte právo byť oboznámený/á s technikami, metódami a postupmi pomoci. V prípade akýchkoľvek otázok, nejasností či pochybností ma kontaktujte. Som tu pre Vás.
 • Je na Vás koľko energie budete vkladať do domácich cvičení a odporúčaní. Naša vzájomná spolupráca a úprimnosť mi pomáha efektívnejšie pomáhať Vám a Vašemu dieťaťu.
 • Za svoje služby som plne odmeňovaná podľa cenníka CentraDys, neprijímam iné finančné či nefinančné dary. Viem, že je to niekedz ťažké a že chcete vzjadriť svoju vďačnosť. Rešpektovanie tejto časti, mi pomôže vzhnúť sa nepríjemným pocitom. Ak napriek tomu máte potrebu prejaviť vďaku, je pre mňa najväčším ocenením poskytnutie spätnej väzby na moje služby e-mailom, verejným komentárom či referenciou na sociálnych stránkach CentraDys.
 • Nerealizujem diagnostické a poradenské činnosti, na ktoré nemám oprávnenie. V prípade potreby odporúčam služby ďalších odborníkov/čky. Viem, že niekedy je pre mňa ťažké zrozumiteľne vysvetliť dôvody odmietnutia spolupráce. prosím verte mi, že tak robím vo Vašom záujem, aby som šetrila Váš čas, úsilie a financie.

v Novom Meste nad Váhom

posledná aktualizácia: 21.5.2018