Informovaný súhlas a kontrakt

sú dokumenty, ktoré podpisujeme pri službách, ktoré sa dejú osobne (najčastejšie pri službách ako senzorický profil, stimulačný program a poradenstvo s prvkami terapie hrou)

V tomto dokumente, sa slovami poradkyňa rozumie: Mgr. Soňa Pekarovičová Centrum Dys, so sídlomMichala Chrásteka 2675 / 7A, Nové Mesto nad Váhom 91501, IČO 40 678 253 DIČ 107 067 9907, zapísanej v obchodnom registri Zapísané v živnostenskom registri pod číslom 308-5346 oprávnenie vydal OÚ Nové Mesto nad Váhom.

Znenie Informovaného súhlasu a kontraktu:

Je pre mňa dôležité, aby ste boli plne informovaný/á o službe, ktorú uvažujete využívať, ešte pred konečným rozhodnutím. Váš podpis znamená, že ste kontrakt prečítali a porozumeli ste mu. Svojim podpisom potvrdzujete, že s kontraktom a podmienkami v ňom súhlasíte.

1. Úvodné ustanovenia

1.1. CentrumDys poskytuje služby rodinám detí s poruchami učenia, pozornosti a správania sa (alebo podozrením na ne). Vzniklo v roku 2015. Venuje sa prevencii, korekcii porúch učenia a pozornosti a riešeniu výchovných problémov.

1.2. CentrumDys zastupuje Mgr. Soňa Pekarovičová - autorka koncepcie. Mám ukončené magisterské štúdium Vychovávateľstvo - všeobecné a špeciálne (špecializácia: pedagogika emocionálne a sociálne narušených) a postgraduálne štúdium Špeciálna pedagogika - poradenstvo. Predchádzajúce pracovné skúsenosti nadobudla v Bratislave

  • OZ Odyseus - zástupkyňa riaditeľky, terénna sociálna práca s užívateľmi drog, neorganizovanou mládežou,
  • na Základnej škole Nobelovo nám. ako špeciálna pedagogička,
  • vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie - detské centrum ako špeciálna pedagogička (dobrovoľnícka práca).

2. Informovaný súhlas

2.1. Som si vedomá/ý, že poradkyňa je viazaná Etickým kódexom CentrumDys. Ten som pred podpisom kontraktu čítal/čítala a porozumel/a som mu.

2.2. Som si vedomá/ý, že pred dieťaťom poradkyňa nepoukazuje na jeho slabé stránky. Informovanie o dieťati prebieha na špeciálnych rodičovských stretnutiach - osobne, telefonicky alebo on-line, kde je prítomný rodinný zástupca bez dieťaťa. Informovanie o napredovaní dieťaťa sa nedeje na chodbe, keď dieťa prichádza alebo odchádza na stretnutie. V prípade záujmu o informácie kontaktujem poradkyňu. Dieťa spätnú väzbu dostáva na stretnutiach.

2.3. Som si vedomá/ý, že napredovanie dieťaťa závisí aj od dodržiavania odporúčaní na doma.

2.4. Súhlasím s tým, že sa poradkyňa rozpráva s mojim dieťaťom aj o dôvodoch, prečo dieťa navštevuje CentrumDys. Sú to najmä rozhovory o prejavoch porúch pozornosti a učenia sa, o prežívaní príznakov v bežnom živote. Súhlasím/ Nesúhlasím (nehodiace sa preškrtnite) Podpis __________________________

2.5. Nezamlčal/a som žiadnu dôležitú informáciu ohľadom zdravotného stavu dieťaťa, potravinových a iných alergiách, o iných službách, ktoré moje dieťa v minulosti alebo v súčasnosti navštevuje.

2.6. Zákonný/á zástupca/kyňa súhlasí, že niektoré stretnutia budú nahrávané a nahrávky budú využité len na vzdelávacie, supervízne alebo výskumné účely. Pokiaľ nie sú nahrávky okamžite zmazané, tak sú označené kódom a archivované na externom disku, ktorý je uzamknutý a nikto k nemu nemá prístup.

2.7. Pre potreby poskytovania služieb a komunikáciu medzi nami spracovávam osobné údaje. Niektoré osobné údaje sú povinné (napr.: pre potreby vystavenia účtovných dokladov). Ostatné údaje mi dávate, len ak chcete (napr.: mobilné číslo, e-mail na komunikáciu). Podrobné informácie o narábaní s osobnými údajmi sú zverejnené v samostatnej časti. Pre úplné informovanie si prosím prečítajte informácie tu.

3. Kontrakt

3.1. Stretnutia sa dohadujú osobne, telefonicky 0904 373 316 alebo e-mailom pekarovicova@centrumdys.sk.

3.2. Miesto vykonávania služby je na adrese:

CentrumDys, Michala Chrásteka 7A, Nové Mesto nad Váhom 915 01 alebo

3.3. Dohodnutá služba

  • zostavenie senzorického profilu,
  • stimulačný program pre deti predškolského veku,
  • korekčný program pre deti školského veku,
  • poradenstvo s prvkami terapie hrou,
  • konzultácia,
  • výchovné poradenstvo - tzv. pozitívne rodičovstvo.

3.4. Cena za služby je podľa cenníka.

3.5. Bezplatné zrušenie termínu je možné 24 hodín pred dohodnutým termínom - telefonicky na čísle 0904 373 316 len pre služby uvedené v článku 3.3. Zrušenie ostatných služieb sa deje podľa osobitých podmienok, ktoré sú vopred dohodnuté.

3.6. Opakovaným rušením termínu alebo nezrušením termínu podľa odseku 3.5. si poradkyňa vyhradzuje právo na uhradenie sumy za stretnutie.

3.6. Počas stretnutí využívam aj potraviny alebo sladkosti (napr.: hroznový cukor, lentilky, gumový macíkovia, ovocie). Súhlasím/ Nesúhlasím (nehodiace sa prečiarknite) Podpis___________________________

Preferované potraviny:

Zakázané potraviny:

4. Informovaný súhlas viazaný ku konkrétnym službám

4.1. Som si vedomá/ý, že služba stimulačný a korekčný program je zameraná na podporu oslabených kognitívnych funkcií a na podporu senzorického spracovania. Rozumiem, že nie je doučovaním učiva.

4.2. Som si vedomá/ý, že senzorický profil nie je diagnostikou porúch učenia sa a pozornosti. Rozumiem, že ponúka zhodnotenie fungovania senzorickej integrácie (tzv. telesných zmyslov) a ich vplyv na ťažkosti môjho dieťaťa.

4.3. Som si vedomá/ý, že sú počas poradenstva s prvkami terapie hrou používané špeciálne vybrané hračky, preto nebudem na stretnutia nosiť hračky prinesené z domu.

4.4. Som si vedomá/ý, že realizácia poradenstva s prvkami terapie hrou v sebe zahŕňa okrem prínosov aj riziká. O rizikách som sa informoval/a a prerokoval/a som ich s poradkyňou.

4.5. Som si vedomá/ý, že poradkyňa je počas poradenstva s prvkami terapie horu v prvom rade poradkyňou dieťaťa. Poradkyňa sa riadi princípom dôvernosti voči svojmu detskému klientovi. Rodičia sú o stretnutiach informovaní na špeciálnych rodičovských stretnutiach, cca. po každom 4. zrealizovanom stretnutí s dieťaťom.

V Novom Meste nad Váhom dňa 2. 1. 2020