Ochrana osobných údajov

Uvedomujem si, že pracujem s citlivými témami a často pri svojej práci prenikám hlboko do vášho súkromia. Vážim si vašej dôvery a je pre mňa vzácna. Máte právo na ochranu svojho súkromia a ja pri poskytovaní svojich služieb robím všetko preto, aby bolo zachované.

Pri spracúvaní rešpektujem a dodržiavam všetky predpisy, ktoré sa ochrany vašich osobných údajov týkajú a ktoré mi ako povinnosť vznikli od 25.5.2018. Riadim sa legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") a príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky).

Tento dokument obsahuje dôležité informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov, ktoré pri poskytovaní svojich služieb musím spracovávať. Pri poskytovaní služieb mi v kontrakte potvrdzujete, že ste si informácie prečítali a porozumeli im. Ak nechcete, aby som zhromažďovala alebo spracovávala vaše osobné údaje spôsobom popísaným v týchto podmienkach a pravidlách, máte právo ukončiť so mnou spoluprácou, ktorou vaše osobné údaje likvidujem.


Prevádzkovateľ CentrumDys na stránke www.centrumdys.sk IČO 40 678 253 sídlo Michala Chrásteka 2675/7A, Nové Mesto nad Váhom spracováva osobné údaje poskytnuté Kupujúcim za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia Obchodných podmienok, za účelom spracovania elektronickej objednávky, zúčtovania platieb a nevyhnutnej komunikácie medzi zmluvnými stranami po dobu vyžadovanú podľa zvláštnych právnych predpisov.

1. Všeobecné informácie:

Identifikačné a kontaktné údaje správcu:

CentrumDys v zastúpení Mgr. Soňou Pekarovičovou, zapísaný v živnostenskom registri OU-NM-OZP-2015 pod číslom 308-5346

Sídlo a korešpondenčná adresa: Michala Chrásteka 2675/7A, Nové Mesto nad Váhom, 915 01

IČO: 40 678 253 DIČ 107 067 9907

Kontaktné údaje: 0904 373 316, pekarovicova@centrumdys.sk

2. Ako získavam osobné údaje?

Osobné údaje získavam s Vašim súhlasom. Svoj súhlas mi poskytujete podpísaním kontraktu alebo prostredníctvom formuláru. 

3. Aké osobné údaje zbieram

Pri prevádzkovaní služieb zhromažďujem alebo prijímam Vaše osobné údaje niekoľkými rôznymi spôsobmi. Máte možnosť rozhodnúť sa, aké údaje mi chcete poskytnúť, ale pre využitie platených služieb sú určité osobné údaje povinné.

Zhromažďujem a prijímam nasledovné osobné údaje:

 • meno, priezvisko, titul
 • adresa bydliska,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo,
 • bankové spojenie/ IBAN
 • cookies

(ďalej len "OÚ")

4. Ako využívam osobné údaje?

Komunikácia: vaše OÚ využívam na komunikáciu s vami počas poskytovania služieb, ak chcem reagovať na vaše otázky a na dohadovanie si termínov. Komunikujem s vami rôznymi spôsobmi a vy si vyberáte, ktorý spôsob vám vyhovuje. Využiť môžete komunikáciu: osobnú, telefonickú, e-mailovými správami, prostredníctvom aplikácií, kontaktných formulárov alebo cez on-line rezervačný systém. Pokiaľ si neprajete poskytovať svoje OÚ on-line spôsobom, vždy môžete využiť telefonickú alebo osobnú komunikáciu.

Poskytovanie služieb: Na základe údajov, ktoré od vás dostávam, vám môžem poskytovať moje služby v súlade s kontraktom a etickým kódexom, ktorý pred začatím poskytovania služieb spoločne podpisujeme. OÚ spracúvam pre potreby vystavenia účtovných dokladov.

Dohadovanie termínov: Pokiaľ sa rozhodnete využívať formuláre na stránke www.centrumdys.sk, e-mail alebo telefonovanie, OÚ slúžia na rezervovanie termínu. Pri využívaní formulárov  nemusíte vyplniť všetky údaje. Stačí vyplniť len tie povinné.

Používanie webu: web Centrumdys.sk používa k analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Cookies bežne slúžia k rozlišovaniu jednotlivých používateľov. Technicky ide o sériu kódov, podľa ktorých prehliadač zhromažďuje a následne odosiela informácie o našom správaní späť na príslušný server. Na webe sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania webovej stránky vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole. Ide napríklad o zobrazovanie obsahu webových stránok tretej strany, napr. YouTube, Facebook, Reservio. To má za následok prijatie súborov cookies od týchto služieb tretích strán. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookies, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookies týchto služieb. Cookies si môžete nastaviť podľa vašich predstáv vo vašom internetovom prehliadači. Pomocou Vášho webového prehliadača môžete kedykoľvek súbory cookie odmietnuť alebo nastaviť používanie len niektorých cookies.

5. Doba spracovania osobných údajov

OÚ spracovávam po dobu poskytovania služieb a následne po ukončení spolupráce ich do 12 mesiacov likvidujem. Výnimku tvoria účtovné doklady, ktoré musím uchovávať po dobu 5 rokov po ukončení našej spolupráce. Po uplynutí tejto doby, sú účtovné doklady skartované a vymazané.

6. Právny základ

OÚ spracovávam na základe týchto právnych zákonov:

 • plnenie zmluvy - v prípade objednania služby
 • plnenie zákonných povinností - pri uchovaní údajov o vás a vašej objednávky v účtovníctve alebo pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad mojou činnosťou alebo ktoré riešia spory, či vykonávanie rozhodnutí
 • môj oprávnený záujem - pri zlepšovaní a personalizácii služieb

5. tretie strany

Pri svojej práci využívam technickú podporu iných subjektov, ktoré môžu získať vaše OÚ. Pre tieto spoločnosti platia rovnako ako pre mňa všetky smernice. Každá z nich má spracované vlastné podmienky ochrany súkromia a sú prístupné na ich web stránkach.

Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:

 • Facebook Ireland Limited (fb skupina) - podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
 • Webnode (e-mail, hosting) - podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.webnode.sk/pravidla-ochrany-sukromia/
 • Kros a.s. (fakturácia) - podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://www.ikros.sk/podmienky
6. Vaše práva

Po tom ako mi poskytnete svoje osobné údaje máte právo na:

a) právo na prístup k osobným údajom;

b) právo na opravu osobných údajov;

c) právo na výmaz osobných údajov;

d) právo na obmedzenie spracovania;

e) právo vzniesť námietky proti spracovaniu;

f) právo na prenositeľnosť údajov;

g) právo podať sťažnosť dozornému úradu;

h) právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracovania;

i) právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov;

j) právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

7. Záverečné ustanovenia

1. Odosielaním elektronického formulára na webovej stránke www.centrumdys.sk potvrzuje kupujúci, že bol oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu prijíma;

2. S týmito pravidlami súhlasí odoslaním formulára;

3. Správca je oprávnený tieto Pravidlá kedykoľvek zmeniť. Novú verziu Pravidiel je povinný zverejniť na svojej webovej stránke.

Tieto Pravidlá vstupujú v platnosť 10.12.2018