Ako znejú hlásky?

Deti si hrou precvičujú jednu zo zručností fonematického uvedomovania (konkrétne určenie prvej hlásky v slove).

Fonematické uvedomovanie patrí k predčitateľským zručnostiam, kedy dieťa spoznáva zvukovú štruktúru slova. Vo všeobecnosti, deti, ktoré ovládajú tieto zručnosti v predškolskom veku, majú predpoklad stať sa dobrými čitateľmi v škole.


Ideálny vek na hru je 4 - 6 rokov.

Získajte 6 strán a pravidlá k hre